Νέα Δράση ΕΣΠΑ Για Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δράση: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χωρίζονται σε Υφιστάμενες και Νέες για όλους τους κλάδους της οικονομίας

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: από 3.000 € έως 200.000 € (ανάλογα με την κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την κατηγορία επιχειρήσεων).

Ποσοστά Ενίσχυσης:

 • Για Υφιστάμενες: 65%
 • Για Νέες: 70%

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: Από 11/07/2019 μέχρι 01/11/2019.

Έναρξης επιλέξιμων δαπανών: από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (02/07/2019).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων:

 • να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 02/07/2019
 • Οι Υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις (ετήσιες) διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31/12/2017
 • Οι Νέες επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (02/07/2019) έχοντας κλείσει το πολύ μια (1) πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση έως τις 31/12/2017

Η επενδυτική ενίσχυση αφορά σε:

 • Λογισμικό και υπηρεσίες εφαρμογών – λογισμικού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Διάρκεια υλοποίησης έργου: δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης